sg

ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ИНТЕРНЕТ

Интернетот денес претставува многу повеќе од систем на компјутерски мрежи кои го поврзуваат целиот свет со цел разменување на податоци и информации. Интернетот денес, освен за неговата првична намена, се претвори во место за едукација и забава, ја олесни комуникацијата во општеството, овозможи формирање на дигитален пазар кој со секоја измината година генерира сѐ поголем број на приходи, односно најкратко кажано, го промени од корен начинот на водење на секојдневниот живот. И населението во нашата држава ги користи бенефициите на глобалната мрежа. Read more

makpcworld1

MakPC World

MakPcWorld.com се роди како проект на неколку студенти на информатика и имаше за цел да придонесе за развивање на информатичката култура во Македонија.

Read more